Dongluchp
Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Động Lực Chân cầu rế 2, QL10, Bắc Sơn, An Dương, Hải Phòng, Việt Nam Phone: +84964032890 https://dongluchp.com

Đầu cosse tròn giới thiệu tổng quan

Đầu cosse tròn hay còn thường được gọi với nhiều tên gọi khác như

+ Đầu cos tròn

+ Đầu cốt khuyên

+ Đầu cốt vòng

+ Đầu cos chữ O

là một loại đầu nối dây điện thiết bị phụ kiện ngành điện. được chế tạo từ nguyên liệu…

Đầu cos chữ Y trần SNB 3.5–5 thông số kỹ thuật chi tiết

+ Mã sản phẩm : SNB 3.5–5

+ Chất liệu chế tạo : được sản xuất từ chất liệu là đồng thau 60% 35% kẽm (Zn) nhằm đảm bảo độ cứng cũng như đảm bảo yêu cầu kĩ thuật về tính dẫn điện 5% là các kim loại khác

+…

Dongluchp

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store